هالو باشاک کاگالار

Email: hale.caglar@anadolusaglik.org

Hale Başak Çağlar : پروفسور

علوم انکولوژیک – انکولوژی پرتوشناسی

hale.caglar@anadolusaglik.org:  ایمیل

تحصیلات و سابقه کار:

دانشگاه غازی، آنکارا

دانشگاه مرمره استانبول

موسسه سرطان دانا فاربر، دانشگاه هاروارد، بوستون، ایالات متحده

دانشگاه مدیپل، دانشکده پزشکی، گروه پرتو انکولوژی

علایق و فعالیت های پزشکی:

سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سرطان سینه

سمیت ریوی در رادیوتراپی سرطان سینه

رادیوتراپی سر و گردن

انجمن رادیوجراحی، هیئت مدیره

عضویت در مجامع علمی بین المللی و ملی

عضویت های نهادی:

ASTRO (انجمن آمریکایی برای انکولوژی پرتو درمانی)

ESTRO (انجمن اروپایی برای انکولوژی پرتو درمانی)

EORTC (سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان)

انجمن رادیوسرجری  هیئت مدیره

انجمن سرطان ریه ترکیه

انجمن انکولوژی پرتوی ترکیه

انجمن پزشکی ترکیه

انجمن انکولوژی ترکیه

تحقیقات و انتشارات:

بیش از 28 مقاله در مجلات معتبر بین المللی

4 مقاله در مجلات معتبر ملی

27 نشریه در مقالات بین المللی

34 نشریه در مقالات ملی

مشارکت فعلی در 20 پروژه علمی بین المللی

فصل کتاب4