پزشکان

M.D. Prof. Şeref Kömürcü

انکولوژیک – انکولوژی پزشکی seref.komurcu@anadolusaglik.org ایمیل: تحصیلات: )1980-1983( Hacettepe دانشکده پزشکی آنکارا )1983-1986( Gülhane دانشکده پزشکی نظامی آنکارا استخدام پس از فارغ التحصیلی: 1986-1987 Gülhane پزشک کارورز: دانشکده پزشکی نظامی آنکارا 1987 – 1989 Alay Infirmary Physician in Chief, Edirne پزشک عمومی: 1989-1993 Gülhane دستیار پزشکی داخلی: دانشکده پزشکی نظامی آنکارا دستیار داخلی: بیمارستان نظامی…

ادامه مطلب

هالو باشاک کاگالار

Hale Başak Çağlar : پروفسور علوم انکولوژیک – انکولوژی پرتوشناسی hale.caglar@anadolusaglik.org:  ایمیل تحصیلات و سابقه کار: دانشگاه غازی، آنکارا دانشگاه مرمره استانبول موسسه سرطان دانا فاربر، دانشگاه هاروارد، بوستون، ایالات متحده دانشگاه مدیپل، دانشکده پزشکی، گروه پرتو انکولوژی علایق و فعالیت های پزشکی: سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سرطان سینه سمیت ریوی در رادیوتراپی سرطان…

MD Hale Caglar
ادامه مطلب

ظفر گل باش

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – انکولوژی هماتولوژی

MD Zafer Gulbas
ادامه مطلب

نجدت اوسکنت

پروفسور در زمینه انکولوژی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – هماتولوژی انکولوژی – انکولوژی پزشکی

MD Necdet Uskent
ادامه مطلب

سردار کاهرامان

پروفسور مغز اعصاب

Serdar Kahraman
ادامه مطلب

سردار تورحال

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و انکولوژی پزشکی
علوم تومورشناسی – انکولوژی پزشکی

ادامه مطلب

پروفسور جراح متین چاکماکچی، دکتر

رویکرد خاص ما برای سرطان سینه
جراحی روباتیک
انکولوژی جراحی

پروفسور جراح  متین چاکماکچی، دکتر
ادامه مطلب

آلتان کر

انکولوژی جراحی
جراحی روباتیک

MD Altan Kır
ادامه مطلب

کزبان بربراوغلو

خدمات تشخیص – آسیب شناسی

MD Kezban Berberoglu
ادامه مطلب

حسین بال اوغلو

پروفسود در زمینه پاتولوژی
خدمات تشخیص – آسیب شناسی

MD Hussein Baloglu
ادامه مطلب