MR LINAC

فناوری هوشمند برای درمان سرطان: MR Linac

مقدمه ای بر فناوری هوشمند MR Linac MR Linac، فناوری هوشمند پرتو انکولوژی، نام عصر جدیدی در درمان بسیاری از انواع سرطان است. این دستگاه نه تنها تومور را هدف قرار می‌دهد، بلکه با حفظ کیفیت زندگی بیماران از آسیب رساندن به بافت‌های اطراف با تابش‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند. MR Linac عکس‌های فوری از تومورهایی…

ادامه مطلب