درمان های دندانپزشکی

درمان دندانی که چند روز طول کشید اکنون می تواند در یک روز کامل شود

آیا درمان های دندانپزشکی در یک روز کامل می شود؟ پیشرفت‌های فناوری در هر زمینه ای مانند درمان دندانپزشکی فرصت‌های مهمی را فراهم می‌کند .هماهنگ کننده بالینی بخش سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت آنادولو، دندانپزشک آرزو تککلی، همچنین افزود که داخل دهان به صورت سه بعدی اسکن می شود، تصاویر به کامپیوتر منتقل می…

ادامه مطلب