کوتلای کارامان

Email: kutlay.karaman@anadolusaglik.org

Kutlay Karaman دکتر

تصویربرداری – رادیولوژی

kutlay.karaman@anadolusaglik.org ایمیل:

تحصیلات و تجربه کاری

Hacettepe دانشکده پزشکی دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول

بیمارستان فلورانس نایتینگل استانبول

فعالیت های پزشکی

رادیولوژی مداخله ای

تصویربرداری نورورادیولوژیک

عضو انجمن رادیولوژی ترکیه

عضو انجمن نور رادیولوژی ترکیه

عضو انجمن تصویربرداری قلب و عروق و رادیولوژی مداخله ای

تحقیقات

22 مقاله ملی و بین المللی