کزبان بربراوغلو

Email: kezban.berberoglu@anadolusaglik.org

M.D. Kezban Berberoğlu

خدمات تشخیصی – پزشکی هسته ای

kezban.berberoglu@anadolusaglik.org ایمیل:

تحصیلات و تجربه کاری:

دانشکده پزشکی دانشگاه تراکیا

دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول

پزشکی جانز هاپکینز، بالتیمور، ایالات متحده آمریکا

فعالیت های پزشکی:

انکولوژی هسته ای

قلب و عروق هسته ای

عضو انجمن پزشکی هسته ای ترکیه

تحقیقات و انتشارات:

2 انتشارات بین المللی

12 نشریه ملی