نجدت اوسکنت

Email: necdet.uskent@anadolusaglik.org

Necdet Üskent پروفسور

انکولوژی – انکولوژی هماتولوژی – انکولوژی پزشکی

necdet.uskent@anadolusaglik.org پست الکترونیکی:

تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا

آکادمی پزشکی نظامی گلهانه آنکارا و دانشکده پزشکی

آکادمی نظامی و دانشکده پزشکی استانبول

دانشکده پزشکی دانشگاه کدیر هاس

بیمارستان متروپولیتن فلورانس نایتینگل

بخش انکولوژی، دالاس، مرکز سرطان ایالات متحده آمریکا

دانشگاه لندن و دانشکده پزشکی وست مینستر

(آموزش پیوند مغز استخوان)

)Kantonspittal Basel سوئیس (آموزش پیوند سلول های بنیادی

بیمارستان سلطنتی فری، انگلستان (شیمی درمانی منطقه ای)

علایق و فعالیت های پزشکی

سرطان پستان

سرطان دستگاه گوارش

سرطان ریه

لنفوم ها

مولتیپل میلوم

تحقیقات و انتشارات

مجله ملی و 30 مجله بین المللی  122

چکیده ملی و 72 چکیده بین المللی 168

فصل کتاب 8