مورات دوکدوک

Email: murat.dokdok@anadolusaglik.org

Murat Dökdök دکتر

رادیولوژی / رادیولوژی مداخله ای

murat.dokdok@anadolusaglik.org ایمیل:

تحصیلات و تجربه کاری

Cerrahpaşa دانشگاه استانبول دانشکده پزشکی

بیمارستان دولتی گوزتپه

دانشگاه مینسوتا، ایالات متحده آمریکا

دانشکده پزشکی هاروارد MGH ایالات متحده آمریکا

بیمارستان آجی بادم

فعالیت های پزشکی:

رادیولوژی مداخله ای

C تصویربرداری قلب و عروق

نوررودیولوژی

انجمن رادیولوژی ترکیه

انجمن رادیولوژی اروپا

تحقیقات و انتشارات

نشریه ملی و استناد    30