ملیح اوزل

Email: melih.ozel@anadolusaglik.org

  1. Melih Özel پروفسور

داخلی – گوارش

melih.ozel@anadolusaglik.org ایمیل:

تحصیلات و تجربه کاری

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa دانشکده پزشکی

Gülhane، آکادمی پزشکی نظامی دانشکده پزشکی

GMMAبیمارستان آموزشی حیدرپاشا

دانشگاه مالتپه، دانشکده پزشکی

علایق و فعالیت های پزشکی

بیماری های التهابی روده

بیماری های مزمن کبدی

بیماری های سیستم پانکرات صفراوی

آندوسکوپی تهاجمی دستگاه گوارش

ERCP

انجمن گوارش ترکیه

انجمن مطالعه کبد ترکیه

انجمن بیماری های التهابی روده

انجمن آندوسکوپی دستگاه گوارش

انجمن پزشکی داخلی ترکیه

انجمن اروپایی آندوسکوپی دستگاه گوارش -ESGE

تحقیقات و انتشارات

مقاله بین المللی 36

مقاله ملی 65

کنگره ملی و بین المللی 100

ترجمه کتاب 1

فصل کتاب   4

ترجمه فصل کتاب 16

ویراستار، ترجمه کتاب 5