سردار تورحال

Email: serdar.turhal@anadolusaglik.org

  1. Serdar Turhal پروفسور

علوم انکولوژی – انکولوژی پزشکی

serdar.turhal@anadolusaglik.org ایمیل:

سوابق تحصیلی و کاری:

دانشگاه استانبول  Cerrahpaşa دانشکده پزشکی

بیمارستان گریفین، دانشگاه ییل، ایالات متحده

بیمارستان دانشکده پزشکی کوه سینا، ایالات متحده آمریکا

دانشگاه مرمره، دانشکده پزشکی

گواهینامه های هیئت مدیره

هیئت آمریکایی طب داخلی ABIM (2007-2017)

ESMO (2011-2016)

علایق و فعالیت های پزشکی:

بدخیمی های جامد

سرطان کبد

تحقیقات و انتشارات

مقاله بین المللی    80

بیش از 450 تقدیرنامه بین المللی

عضویت ها:

ASCO

EORTC

BUON

TOD