حسین بال اوغلو

Email: huseyin.baloglu@anadolusaglik.org

Hüseyin Baloğlu دکتر

خدمات تشخیص – پاتولوژی

huseyin.baloglu@anadolusaglik.org پست الکترونیکی:

تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی گاتا

کالج پزشکی آلبرت انیشتین، میو یورک، ایالات متحده آمریکا

دانشگاه هایدلبرگ آلمان

سامبا، گرنوبل، فرانسه

بیمارستان آموزشی گاتا حیدرپاشا

علایق و فعالیت های پزشکی

آسیب شناسی مولکولی

بیولوژی تومور

تشخیص حین عمل / تشخیص هراس

آموزش پزشکی

تحقیقات و انتشارات

انتشارات بین المللی 52

انتشارات ملی 68

پوستر بین المللی 38

پوستر ملی 100

فصل در کتب پزشکی 3

ثبت اختراع در تشخیص مولکولی کارسینوم پاپیلاری تیروئید