بولنت کاراگوز

Email: bulent.karagoz@anadolusaglik.org

Bülent Karagöz پروفسور

علوم انکولوژیک – انکولوژی پزشکی

bulent.karagoz@anadolusaglik.org ایمیل:

تحصیلات:

آکادمی پزشکی نظامی Gülhane دانشکده پزشکی نظامی

بیمارستان آموزشی گاتا حیدرپاشا، آموزش متخصص داخلی

گاتا بیمارستان آموزشی حیدرپاشا، آموزش تخصصی انکولوژی پزشکی جزئی

عضویت های حرفه ای:

انجمن انکولوژی پزشکی ترکیه

شرکت در دوره ها:

انجمن انکولوژی پزشکی دوره بیولوژی تومور

(DETAE) آموزش کاربردی فلوسایتومتری، دانشگاه استانبول

دوره اپیدمیولوژی پایه (روش های تحقیق و تکنیک های تحلیل در سلامت)، فرماندهی گاتا،

رویکرد اخلاقی در دوره تحقیقات بالینی، اداره کل داروسازی و داروسازی وزارت بهداشت،

سرطان پستان

سرطان روده بزرگ

سرطان ریه

تومورهای جامد

طب تسکینی