آلتان کر

Email:

M.D. Assoc. Altan Kır پروفسور

جراحی قفسه سینه

altan.kir@anadolusaglik.org : پست الکترونیکی

تحصیلات و تجربه کاری:

دانشگاه کارادنیز، دانشکده پزشکی، ترابزون

دانشگاه دیکل، دانشکده پزشکی، گروه جراحی قفسه سینه، دیاربکر

بیمارستان رویال برومپتون، انگلستان

Kettering Memorial Sloan – مرکز سرطان  ایالات متحده

مرکز سوریاپاشا برای بیماری قفسه سینه و جراحی قفسه سینه، استانبول

علایق و فعالیت های پزشکی

برداشتن آستین تراکئوبرونشیال

برداشتن طولانی مدت

جراحی قفسه سینه کودکان

تحقیقات و انتشارات

30 مقاله ملی بین المللی