علوم سرطان شناسی

سردار تورحال

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و انکولوژی پزشکی
علوم تومورشناسی – انکولوژی پزشکی

ادامه مطلب

ظفر گل باش

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – انکولوژی هماتولوژی

MD Zafer Gulbas
ادامه مطلب

نجدت اوسکنت

پروفسور در زمینه انکولوژی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – هماتولوژی انکولوژی – انکولوژی پزشکی

MD Necdet Uskent
ادامه مطلب

علوم سرطان شناسی

برای پاسخگویی به نیازهای بیماران سرطانی ملی و بین المللی تاسیس شده است.

ادامه مطلب