تیموچین یوردانور

تیموچین یوردانور
مدیر کل امور مالی

آقای تیموچین یوردانور در سال 1996 از رشته اقتصاد دانشگاه خاورمیانه فارغ التحصیل شده است. در سال 2004 در دانشگاه کوچ در رشته مدیریت دوره کارشناسی ارشد را به پایان رسانیده است. در سال 1997 در شرکت صنعتی آناتولی در بخش امور مالی به عنوان کارشناس کنترل امور مالی شروع به فعالیت نموده است. از سال 2001 تا سال 2005 به عنوال کنترل کننده امور مالی به فعالیت خود ادامه داده است. در سال 2005 در مرکز درمانی آناتولی مدیر کنترل امور مالی به فعالیت خود ادامه داده است. آقای یوردانور از ژانویه 2010 مدیر کل امور مالی به فعالیت خود در مرکز خدمات درمانی آناتولی ادامه می دهد.