دوره “آزمون هوشمند” در سرطان!

این روش جدید که در ترکیه برای اولین بار اجراء می شود نه  تنها سلول های سرطانی را پیدا می کند بلکه تعداد آنها را تشخیص می دهد و حتی نوع سرطان را نیز مشخص می کند. این در حالی است که کلیه این موارد با یک تست خون ساده مشخص می شود. در رابطه با این فن آوری جدید متخصص پاتولوژی مرکز بهداشت آناتولی پرفسور دکنر حسین بالو اوغلو، اینگونه به سؤالات پاسخ می دهد.

با این روش جدید (روش CTC) که برای اولین بار توسط مرکز درمانی آنادلو در ترکیه و جغرافیای نزدیک مورد استفاده قرار گرفته و مورد تأیید اداره داروی آمریکا (FDA) است، سلول های سالم خون از سلول های سرطانی  جدا شده و بدین ترتیب   بیماری در  مراحل اولیه تشخیص داده می شود.

  • این روش برای هر شخصی که مشکل خون دادن ندارد، قابل اجراء می باشد.
    این فن آوری جدید برای هر بیماری که مشکل خون دادن ندارد، قابل اجراء می باشد. خون گرفته شده از بیمار در دستگاه مخصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.. در این روش نیازی به ناشتا بودن بیمار در هنگام گرفتن نمومه خون نیست. حتی نیازی به حضور خود بیمار در بیمارستان هم نیست.  کافی است برای دریافت بهترین نتیجه، نمونه خون گرفته شده از بیمار طی 48 ساعت در شرایط دمای طبیعی اتاق بررسی شود. در اولین مرحله آزمایش، سلول های طبیعی خون از دیگر سلول ها  جدا می شود.  و با استفاده از برخی از الگوریتم های خاص وجود یا عدم وجود هرگونه سلول دیگری نیز مورد بررسی قرار می گیرد..  با جدا شدن سلول های طبیعی خون از نمونه مابعی به دست می آید. این مایع در مرحله دوم، از نظر وجود یا عدم وجود سلول های سرطانی  مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت وجود سلول های سرطانی، این سلول ها با در نظر گرفتن ویژگی های مولکولی شان  مطالعه می شوند. در صورت وجود این ویژگی ها و همچنین در صورتی که تعداد این سلول ها از مقدار مشخصی بیشتر باشد، سلول ها به عنوان سلول سرطانی تعریف می شوند. بدین ترتیب این روش جدید هم سلول های سرطانی را پیدا می کند، هم تعداد آنها را نشان می دهد و هم برای تعیین نوع سرطان در آینده ، نمونه ایی از سلول های سرطانی را ارائه می نماید. کلیه این مراحل در 6 تا 8 ساعت تکمیل می شود.
  • امکان درمان شخصی می دهد.
    با این روش جدید روند درمان شخصی که تشخیص سرطان داده شده است نیز قابل مشاهده می باشد. در سیستم های قبلی پاسخ مثبت/منفی یا خنثی تومورهای سرطانی نسبت به درمان پس از 3 ماه قابل رؤیت بود. در حالیکه با این فن آوری جدید تعداد سلول قبل و بعد از درمان به صورت کامل تعیین می شود و قابل مقایسه می باشد. با این دستگاه که پیشرفته ترین سیستم در درمان سرطان می باشد، پس از مدت کوتاهی کاهش یا عدم کاهش سلول های سرطانی قابل بررسی می باشد. این روش میتواند در درمان شخصی  سرطان که ممکن است در طول درمان بر اساس نیاز بیمار با تغییراتی  همراه باشد ، نقش  بسزایی ایفا کند.
  • نوع سلول های سرطانی را نیز می تواند تعیین کند.
    با این فن آوری جدید سلول های سرطانی موجود در خون پیدا می شوند و این سلول ها طبق خواص مولکولی شان از یکدیگر جدا می کند. در نتیجه این مراحل امکان مطلع شدن از اینکه تومور ناشی از کدام عضو بوده نیز وجود دارد.