مرکز پزشکی جانزهاپکینز

همکاری با مرکز پزشکی جانزهاپکینز
آنادولو مديكال سنتردر یک مشارکت راهبردی با مرکز پزشکی جانز هاپکینز که در اخبار آمریکا و گزارش های جهانی مربوط به بیمارستان های موجود در ایالات متحده در صدر فهرست افتخار قرار گرفته، در زمینه بهداشت و درمان بالاترین کیفیت خدمات را ارائه می کند.
بدين ترتيب پرسنل آنادولو مديكال سنترمی توانند جهت دریافت نظر دیگر پزشکان، از طریق تله کنفرانس با متخصصان جانز هاپکینز تماس برقرارکنند.

خدمات ارائه شده در اين زمینه عبارتند از؛
• برنامه های بالینی و اجرایی
• تجهیزات پزشکی و فناوری ها
• برنامه های فناوری اطلاعات
• مدیریت منابع انسانی و عملکردی
• مدیریت کیفیت بالینی
• اجراي روش های بالینی در راستای استاندارد سازی خدمات بهداشتی درمانی
• مدیریت بحران

همزمان با این مشارکت راهبردی، آموزش یکی از برترین اولویت ها محسوب می شود. بدین ترتيب، آنادولو مديكال سنترپزشکان دارای بورد تخصصی امریکایی و اساتيد برتردانشگاهي ترکیه را به عنوان يك مركز پیشرو درخدمات‌درمانی گرد هم آورده است. علاوه بر این، پرستاران و پرسنل مسلط به زبانهاي گونا گون، به طور مداوم مهارت های خود را از طریق آموزش های دانشکده جانز هاپکینز افزایش می دهند تا قاىر به ارائه عالی ترين خدمات مراقبتی به بیماران باشند.