تماس

راههاس تماس با ما

تلفن تماس

۰۰۹۰۲۶۲۶۷۸۵۲۹۷

۰۰۹۰۲۶۲۶۷۸۵۰۵۱

واتس آپ

۰۰۹۰۵۳۰۵۱۰۰۱۳۲

۰۰۹۰۵۳۳۳۰۹۸۸۰۷

iran@anadolusaglik.org

Anadolu Saglik Merkezi Hastanesi

Cumhuriyet Mahallesi

Sokak ۲۲۵۵

No: ۳

Kocaeli /Gebze  ۴۱۴۰۰

:آدرس شبکه های اجتماعی بیمارستان
Facebook: https://www.facebook.com/MarkezDermanyAnadolu
Instagram: https://www.instagram.com/anadolu_medical_persian/

Contact Us
Sending

نمایندگی  ایران

شرکت ایده ققنوس بهروز

تلفن تماس تهران : ۰۰۹۸۹۱۲۳۵۹۳۶۷۷