امیدی از خارج از کشور

در مواردی که در خانواده بیمارانی که می بایست پیوند مغز استخوان شوند، شخص مناسبی جهت پیوند وجود نداشته باشد که بافت و مغز استخوان وی کاملا” مطابق باشد، کلیه مراکز سراسر دنیا جهت پیدا کردن بافت مناسب بررسی می شود و اهداء کننده مناسب جستجو می شود. سرپرست مرکز پیوند استخوان مرکز بهداشت آناتولی و متخصص انکولوژی هماتولوژیک پرفسور دکتر ظفر گولباش، در این رابطه روند مناسب را گام به گام شرح می دهد.

برای بیمارانی که نیاز به پیوند مغز استخوان دارند ولی بین خانواده آنها اهداء کننده مناسب وجود ندارد، در مراکز غربالگری کشور اهداء کنندگان دیگری به جز اقوام و نزدیکان بررسی می شود و بدین ترتیب روند پیوند مغز استخوان که روندی بسیار سخت و دقیق می باشد، تسریع می شود.

هدف اصلی سیستم دفاعی بدن این است که اجسام خارجی که به بدن وارد می شوند را جدا کند. سیستم Human Leucocyte Antigen (HLA) سیستمی است که باعث می شود تا بدن هر چیزی که از خودش نمی باشد را شناسایی کند. این سیستم نوع بافت شخص را تشکیل می دهد. پیوند سلول های بنیادی آلوژنیک به شرط مطابق بودن 10/10 یا 10/9 در گروه های بافتی؛ به عنوان پیوند غیر همسان از داخل خانواده و غیر از خانواده درجه بندی می شود. در پیوند آلوژنیک داخل خانواده سلول های بنیادی جمع آوری شده از خواهر یا برادر بیمار، دختر خاله و پسر خاله یا دختر عمه و پسر عمه، والدین یا فرزندان وی؛ در پیوند آلوژنیک خارج از خانواده نیز سلول های بنیادی جمع آوری شده از اهداء کنندگانی به غیر از بیمار یا بستگان وی (اهداء کنندگان به غیر از بستگان) به بیمار منتقل می شود.

  • غربالگری ملی طی 10 روز تکمیل می شود
    به منظور آغاز روند غربالگری در اهداء کنندگان به غیر از بستگان بیمار، نخست اسناد و مدارکی جهت مراجعه می بایست توسط بیماری که قرار است پیوند مغز استخوان انجام شود، تکمیل شود. پس از تنظیم این اسناد مغز استخوان بی درنگ از طرف سرپرست مرکز پیوند مغز استخوان به بانک اهداء کننده ها ارسال می شود و غربالگری آغاز می شود. نخست فهرست اهداء کنندگان ثبت شده در بانک مغز استخوان ترکیه بررسی می شود و در رابطه با وجود یا عدم وجود اهداء کنندگان مناسب با بافت بیمار تحقیق می شود. در ترکیه یک بانک ملی اهداء کنندگان مغز استخوان وابسته به وزارت بهداشت با عنوان TÜRKKÖK تأسیس شد. در این بانک تعداد اهداء کنندگان هر روز در حال افزایش می باشد. جهت غربالگری به غیر از این مرکز سایر مراکز پیوند مغز استخوان و بانک های اهداء کنندگان دانشکده پزشکی استانبول و دانشکده پزشکی آنکارا نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه اهداء کننده مناسب پیدا نشود با بانک های پیوند مغز استخوان بین المللی تماس برقرار می شود و از بین اهداء کنندگان موجود در سوابق، اهداء کننده مناسب بررسی می شود. بانک مغز استخوان، لیستی متشکل از اهداء کنندگان مناسب بیمار که از بانک های پیوند مغز استخوان بین المللی دریافت می شود را به این مرکز پیوند مغز استخوان ارسال می کند. روند غربالگری ملی معمولا" طی یک هفته یا 10 روز پس از مراجعه جهت غربالگری تکمیل می شود. روند غربالگری بین المللی نیز معمولا" طی 3-4 هفته انجام می شود. انجام آزمایشات پیشرفته از اهداء کننده، تأیید و حصول نتیجه در حدود سه ماه طول می کشد.
  • سلول های بنیادی در یک روز پیوند زده می شود.
    پس از انجام غربالگری های لازم بهترین تاریخ جهت پیوند تعیین می شود. برای این منظور بیماز 5 الی 8 روز قبل در بیمارستان بستری می شود. "در طول روند غربالگری بیمار و بستگان بیمار در کلیه مراحل مورد نیاز توسط سرپرست پیوند مغز استخوان، مطلع خواهند شد. مراحل جمع آوری سلول های بنیادی از اهداء کننده، در بانک مغز استخوانی که اهداء کننده به آنجا وابسته است، در تاریخ پیوند تعیین شده از قبل انجام می شود. سلول های بنیادی جمع آوری شده از اهداء کننده همان روز در داخل کیف های مخصوص قرار داده شده و توسط پیک های مخصوص این کار به این مرکز تحویل داده می شود. همان روز عمل پیوند مغز استخوان بیمار انجام می شود. بین 18 تا 55 سال، هر شخص سالم که حداقل وزن وی 50 کیلوگرم است می تواند اهداء کننده سلول های بنیادی شود. برای اهداء به بانک های مغز استخوان یا TÜRKKÖK مراجعه کنید.